Οι στόχοι μας

Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη – καταστατικό της ΠΡΩΤΑ.12, ανάμεσα στους στόχους της Πρωτοβουλίας είναι:

  • 122Να αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην έκφραση, την ακρόαση, την ενδυνάμωση, την αποτύπωση, την ανταλλαγή και τη σύνθεση απόψεων των παιδιών, σε ποικίλα θέματα που τα αφορούν και τα επηρεάζουν, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά που βρίσκονται σε πιο δυσχερή και ευάλωτη θέση και τα παιδιά που βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Να διαμορφώνει μεθοδολογικά εργαλεία και πρακτικές για την προώθηση του διαλόγου, της επικοινωνίας και της αποτύπωσης των απόψεων των παιδιών.
  • Να αναδεικνύει, να ενισχύει και να αξιοποιεί τις εμπειρίες και δεξιότητες παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, ώστε παίρνουν πρωτοβουλίες, να συμμετέχουν σε δράσεις και να ενεργούν ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων τους.
  • Η ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση των θεσμικών προβλέψεων και διαδικασιών που αφορούν τη συμμετοχή, την έκφραση και την ακρόαση των απόψεων των παιδιών, ιδίως στην εκπαίδευση, την πρόνοια, την υγεία, τη δικαιοσύνη, τον πολιτισμό, τις τέχνες και γενικότερα την κοινωνική ζωή. 
  • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και βελτίωση των πρακτικών των επαγγελματιών, εθελοντών και άλλων πολιτών που ασχολούνται με τα παιδιά.
  • Η ανάδειξη και αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί από δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις, εξειδικευμένους φορείς παροχής υπηρεσιών και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα παιδιά και την άσκηση / προστασία των δικαιωμάτων τους.
  • Η αξιοποίηση και διάδοση των συναφών εμπειριών και των καλών πρακτικών των Ανεξάρτητων Αρχών για τα Δικαιώματα του Παιδιού / Συνηγόρων του Παιδιού διεθνώς.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme Υλοποίηση-Διαχείριση: Μάνος Τσιόπτσιας - emmanuil_tsioptsias@yahoo.gr